C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met bijbeltekst: C-Cards

Populaire kaarten

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Bekijk alle populaire kaarten

Populaire verjaardag e-cards

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

Psalm 71:3

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Bekijk alle Verjaardag e-cards

Populaire bemoedigings e-cards

Christelijke e-card
Want wie is God, behalve de HEERE? En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God?

Psalm 18:32

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

Psalm 146:5-6

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Bekijk alle Bemoediging e-cards

Over c-cards

C-Cards (Christian Cards) is een christelijk initiatief. Middels c-cards willen we mensen persoonlijke teksten aanreiken.

Diensten

De belangrijkste dienst die we bieden zijn de christelijke e-cards. Alle kaarten zijn voorzien van een Bijbeltekst of christelijk gedicht. Maar daarnaast vindt u op deze website: Wallpapers, Facebook covers en Abonnementen op de kaarten.

Christelijke kalender 2022

Bij C-Cards kunt u de christelijke maandkalender 2022 met als thema Psalmen bestellen. Lees ook onze uitleg over: Wat is een Christelijke kalender?

Canvas met Bijbeltekst

Bekijk de voorbeelden van een canvas met Bijbeltekst.