Categorie:Sorteren op: Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 27 - - - -
Christelijke e-card: Romeinen 12:12

Romeinen 12:12

Weest blijde in de hoop,
geduldig in de verdrukking,
volhardend in het gebed.

Christelijke e-card: Jesaja 57:15

Jesaja 57:15

Want zo zegt de Hoge en ​Verhevene,
die in eeuwigheid troont en wiens naam de ​Heilige​ is:
In den hoge en in het ​heilige​ woon Ik
en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
om de geest der nederigen
en het ​hart​ der verbrijzelden te doen opleven.

Christelijke e-card: Hebreeën 13:6

Hebreeën 13:6

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Christelijke e-card: Hebreeën 13:5b

Hebreeën 13:5b

Weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten.

Christelijke e-card: Handelingen 2:4

Handelingen 2:4

En zij werden allen vervuld met de heilige Geest
en begonnen met andere tongen te spreken,
zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Christelijke e-card: Jesaja 44:3

Jesaja 44:3

Want Ik zal water gieten op het dorstige
en beken op het droge;
Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost
en mijn zegen op uw nakomelingen.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

1 Korinthe 15:27a

Want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Christelijke e-card: Psalm 56:9

Psalm 56:9

Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
doe mijn tranen in uw kruik;
zijn zij niet in uw boek?

Christelijke e-card: Romeinen 15:33

Romeinen 15:33

De God nu des vredes
zij met u allen! ​
Amen.

Christelijke e-card: Psalm 119:103

Psalm 119:103

Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honig voor mijn mond.

Christelijke e-card: Jesaja 25:8a

Jesaja 25:8a

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen,
en de Here Here zal de tranen
van alle aangezichten afwissen.

Christelijke e-card: Jesaja 53:5m,7m

Jesaja 53:5m,7m

De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;

Christelijke e-card: Jesaja 50:6

Jesaja 50:6

Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen,
en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken;
mijn gelaat heb ik niet verborgen
voor smadelijk speeksel.

Christelijke e-card: Psalm 69:21

Psalm 69:21

De smaad heeft mij het ​hart​ gebroken,
en ik ben verzwakt.

Ik wachtte op een teken van medelijden,
maar tevergeefs,

op troosters, maar ik vond hen niet.

Christelijke e-card: Jesaja 65:24

Jesaja 65:24

En het zal geschieden,
dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen;
terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.

Christelijke e-card: Johannes 11:50-51

Johannes 11:50-51

De profetie van Kajafas:
Gij beseft niet, dat het in uw belang is,
dat één mens sterft voor het volk
en niet het gehele volk verloren gaat.
Doch dit zeide hij niet uit zichzelf,
maar als ​hogepriester​ van dat jaar
profeteerde hij, dat ​Jezus​ zou sterven voor het volk

Christelijke e-card: Mattheüs 17:22-23

Mattheüs 17:22-23

Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide ​Jezus​ tot hen:
De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.

Christelijke e-card: Markus 1:15

Markus 1:15

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.
Bekeert u en gelooft het evangelie.

Christelijke e-card: 2 Petrus 3:13

2 Petrus 3:13

Wij verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar ​gerechtigheid​ woont.

Christelijke e-card: Mattheüs 6:19-21

Mattheüs 6:19-21

Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar mot en roest ze ontoonbaar maakt
en waar dieven inbreken en stelen;

maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt
en waar geen dieven inbreken of stelen.

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 27 - - - -