Categorie:Sorteren op: Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 26 - - - -
Christelijke e-card: Psalm 3:6

Psalm 3:6

Ik legde mij neder en sliep;
ik ontwaakte,
want de Here
schraagt mij.

Christelijke e-card: Psalm 4:9

Psalm 4:9

In ​vrede​ kan ik mij te ruste begeven
en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here,
doet mij veilig wonen.

Christelijke e-card: Openbaring 1:3

Openbaring 1:3

Zalig hij, die voorleest,
en zij, die horen de woorden der ​profetie,
en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij.

Christelijke e-card: 2 Thessalonicenzen 3:16

2 Thessalonicenzen 3:16

En Hij, de Here des vredes,
geve u de ​vrede,
voortdurend, in elk opzicht.
De Here zij met u allen.

Christelijke e-card: Titus 2:13

Titus 2:13

Verwachtende de zalige hoop
en de verschijning der heerlijkheid
van onze grote God en Heiland,
Christus​ ​Jezus

Christelijke e-card: Jesaja 44:24

Jesaja 44:24

Zo zegt de HERE, uw Verlosser,
en uw Formeerder van de moederschoot aan:
Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb;
die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen;
die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;

Christelijke e-card: Spreuken 8:25

Spreuken 8:25

Eer​ de bergen omlaaggezonken waren,
vóór de heuvelen ben ik geboren;

Christelijke e-card: Jesaja 43:11

Jesaja 43:11

Ik, Ik ben de HERE,
en buiten Mij is er geen Verlosser.

Christelijke e-card: Psalm 51:12

Psalm 51:12

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:1

2 Timotheüs 2:1

Gij dan, mijn ​kind,
wees krachtig in de ​genade​
van ​Christus​ ​Jezus

Christelijke e-card: 2 Korinthe 1:3

2 Korinthe 1:3

Geloofd zij de God en Vader
van onze Here ​Jezus​ ​Christus,
de Vader der barmhartigheden
en de God aller vertroosting

Christelijke e-card: Psalm 143:9

Psalm 143:9

Red mij van mijn vijanden, HERE,
tot U vlucht ik.

Christelijke e-card: Jesaja 46:4

Jesaja 46:4

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde
en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal dragen,
Ik zal torsen en redden.

Christelijke e-card: Spreuken 3:5

Spreuken 3:5

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.

Christelijke e-card: Spreuken 16:9

Spreuken 16:9

Het ​hart​ des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Christelijke e-card: Hebreeën 4:16

Hebreeën 4:16

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9

2 Korinthe 12:9

Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Christelijke e-card: Psalm 42:6

Psalm 42:6

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Christelijke e-card: Micha 7:7

Micha 7:7

Maar ik zal uitzien naar de Here,
ik zal wachten op de God mijns heils;
mijn God zal mij horen.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 26 - - - -