Categorie:Sorteren op: Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 28 - - - -
Christelijke e-card: Psalm 143:9

Psalm 143:9

Red mij van mijn vijanden, HERE,
tot U vlucht ik.

Christelijke e-card: Jesaja 12:2

Jesaja 12:2

Zie, God is mijn heil,
ik vertrouw en vrees niet,
want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here,
en Hij is mij tot heil geweest.

Christelijke e-card: Psalm 103:12

Psalm 103:12

Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Christelijke e-card: Jesaja 40:29

Jesaja 40:29

Hij geeft de moede kracht
en de machteloze vermeerdert hij sterkte.

Christelijke e-card: Jesaja 35:1

Jesaja 35:1

De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden,
de steppe zal juichen en bloeien als een narcis.

Christelijke e-card: 1 Tessalonicenzen 5:24

1 Tessalonicenzen 5:24

Die u roept, is getrouw.
Hij zal het ook doen.

Christelijke e-card: Ezra 8:22b

Ezra 8:22b

De hand van onze God
is ten goede over allen die Hem zoeken,
maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen
allen die Hem verlaten.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 5:1

2 Korinthe 5:1

Want wij weten,
dat, indien de aardse tent,
waarin wij wonen, wordt afgebroken,
wij een gebouw van God hebben,
in de hemelen, niet met handen gemaakt,
een eeuwig huis.

Christelijke e-card: Jesaja 45:22

Jesaja 45:22

Wendt u tot Mij
en laat u verlossen,
alle einden der aarde,
want Ik ben God
en niemand meer.

Christelijke e-card: Habakuk 3:19

Habakuk 3:19

De HERE Here is mijn kracht:
Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Habakuk 3:17a,18

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn...,
nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.

Christelijke e-card: Jeremia 14:22

Jeremia 14:22

Zijn er onder de nietigheden der volken,
die het laten regenen?
Of kan de hemel regenstromen geven?

Zijt Gij dat niet, Here, onze God?
Zo zullen wij op U hopen,
want Gij doet dit alles.

Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Jesaja 64:8

Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader;
wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder
en wij allen zijn het werk van uw hand.

Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Here God, de Almachtige,
die was en die is en die komt.

Christelijke e-card: Psalm 62:9

Psalm 62:9

Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk,
stort uw ​hart​ uit voor zijn aangezicht;
God is ons een schuilplaats.

Christelijke e-card: Hebreeën 10:23

Hebreeën 10:23

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Christelijke e-card: Romeinen 12:12

Romeinen 12:12

Weest blijde in de hoop,
geduldig in de verdrukking,
volhardend in het gebed.

Christelijke e-card: Jesaja 57:15

Jesaja 57:15

Want zo zegt de Hoge en ​Verhevene,
die in eeuwigheid troont en wiens naam de ​Heilige​ is:
In den hoge en in het ​heilige​ woon Ik
en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
om de geest der nederigen
en het ​hart​ der verbrijzelden te doen opleven.

Christelijke e-card: Hebreeën 13:6

Hebreeën 13:6

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 28 - - - -