Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card: Johannes 18:4

Johannes 18:4

Jezus​ dan, alles wetende, wat over Hem komen zou,
kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij?

Christelijke e-card: Psalm 104:14

Psalm 104:14

Hij doet het gras ontspruiten voor het ​vee,
het groene kruid ter bewerking door de mens,
brood uit de aarde voortbrengende.

Christelijke e-card: Daniël 9:26a

Daniël 9:26a

En na de tweeënzestig ​weken​
zal een ​gezalfde​ worden uitgeroeid,
terwijl er niets tegen hem is;

Christelijke e-card: Filippenzen 4:7

Filippenzen 4:7

En de ​vrede​ Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw ​harten​ en uw gedachten behoeden in ​Christus​ Jezus.

Christelijke e-card: Psalm 68:36

Psalm 68:36

Geducht zijt Gij, o God, uit uw ​heiligdom;
Hij, Israëls God, verleent sterkte
en volheid van kracht aan zijn volk.
Geprezen zij God!

Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Filippenzen 1:6

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd,
dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten,
tot de ​dag van ​Christus​ ​Jezus.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 9:16

1 Korinthe 9:16

Want indien ik het ​evangelie​ verkondig,
heb ik geen stof tot roemen. Immers,
ik ben ertoe genoodzaakt.
Want wee mij, indien ik het ​evangelie​ niet verkondig!

Christelijke e-card: 1 Korinthe 2:2

1 Korinthe 2:2

Want ik had niet besloten iets te weten onder u,
dan ​Jezus​ ​Christus​ en die gekruisigd.

Christelijke e-card: Psalm 139:9,10

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugelen van de dageraad,
ging ik wonen aan het uiterste der zee,
ook daar zou uw hand mij geleiden,
uw rechterhand mij vastgrijpen.

Christelijke e-card: Psalm 9:11

Psalm 9:11

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Christelijke e-card: Daniël  9:9

Daniël 9:9

Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving
hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest,

Christelijke e-card: Psalm 40:12

Psalm 40:12

Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet;
uw goedertierenheid en uw waarheid
mogen mij bestendig bewaren.

Christelijke e-card: Johannes 1:1-2

Johannes 1:1-2

In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.

Christelijke e-card: Jesaja 9:5

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Christelijke e-card: Johannes 12:47b

Johannes 12:47b

Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen,
doch om de wereld te behouden.

Christelijke e-card: Johannes 10:10b

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben
en overvloed.

Christelijke e-card: Lukas 5:32

Lukas 5:32

Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars, tot bekering.

Christelijke e-card: Prediker 3:11

Prediker 3:11

Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd;
ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd,
zonder dat de mens van het werk dat God doet,
van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.

Christelijke e-card: Jeremia 1:19

Jeremia 1:19

Al zullen zij tegen u strijden,
zij zullen u niet overmogen,
want Ik ben met u,
luidt het woord des Heren,
om u te bevrijden.

Christelijke e-card: 1 Thessalonicenzen 5:18

1 Thessalonicenzen 5:18

Dankt onder alles,
want dat is de wil Gods
in Christus Jezus ten opzichte van u.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -