C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 31 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Efeze 4:10

Degene Die neergedaald is,
is ook Degene Die opgevaren is
ver boven alle hemelen
om alle dingen te vervullen.

Efeze 4:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 119:81

Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Psalm 119:81

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 119:141

Ik ben klein en veracht,
maar Uw bevelen heb ik niet vergeten.

Psalm 119:141

Christelijke e-card Christelijke e-card: Klaagliederen 3:26

Goed is het te hopen en stil te wachten
op het heil van de HEERE.

Klaagliederen 3:26

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 20:21

Jezus dan zei opnieuw tegen hen:
Vrede zij u!

Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zend Ik ook u.

Johannes 20:21

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 20:19b

Jezus kwam en Hij stond in hun midden
en zei tegen hen: Vrede zij u!

Johannes 20:19b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 20:9

Want zij kenden de Schrift nog niet
dat Hij uit de doden moest opstaan.

Johannes 20:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 10:17-18

Daarom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik Mijn leven geef
om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af,
maar Ik geef het uit Mijzelf;
Ik heb macht het te geven,
en heb macht het opnieuw te nemen.
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Johannes 10:17-18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 53:4

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Jesaja 53:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 53:3

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Jesaja 53:3

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 53:2

Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet;
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante
dat wij Hem begeerd zouden hebben.

Jesaja 53:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Klaagliederen 3:25

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht,
voor de ziel die Hem zoekt.

Klaagliederen 3:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 36:6

HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel,
Uw trouw tot de wolken.

Psalm 36:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Klaagliederen 3:24

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel,
daarom zal ik op Hem hopen.

Klaagliederen 3:24

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 10:23

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden,
want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Hebreeën 10:23

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 42:6b

Hoop op God,
want ik zal Hem weer loven
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Psalm 42:6b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 18:14

Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is,
dat een van deze kleinen verloren gaat.

Mattheüs 18:14

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 13:33

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen:
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg,
dat een vrouw nam en in drie maten meel deed,
totdat het helemaal doorzuurd was.

Mattheüs 13:33

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 5:17

Denk niet dat Ik gekomen ben
om de Wet of de Profeten af te schaffen;
Ik ben niet gekomen om die af te schaffen,
maar te vervullen.

Mattheüs 5:17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 6:27-28

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort:
Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

Lukas 6:27-28

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 100:5

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Psalm 100:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 100:4

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Psalm 100:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 111:9a

Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden.

Psalm 111:9a

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 31 - - - -