C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 67:7-8

De aarde gaf haar gewas,
God, onze God, zegent ons;
God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Psalm 67:7-8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 67:4

Dat de volken U loven, o God;
dat de volken altegader U loven.

Psalm 67:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 67:2

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten;
Sela

Psalm 67:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 112:7

Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen,
zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here;

Psalm 112:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 72:8

Hij heerse van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.

Psalm 72:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 11:4

De HERE woont in zijn heilig paleis,
de HERE heeft in de hemel zijn troon;
zijn ogen slaan gade,
zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Psalmen 11:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem,
die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 15:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 7:38-39a

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Dit zeide Hij van de Geest.

Johannes 7:38-39a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 51:13

Verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem uw Heilige Geest niet van mij;

Psalm 51:13

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 119:89

Voor eeuwig, o HERE,
houdt uw woord stand
in de hemelen.

Psalm 119:89

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 93:4

Boven de stemmen van vele wateren,
van de geweldige baren der zee,
is de Here geweldig in den hoge.

Psalm 93:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 68:20

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil. sela

Psalm 68:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Klaagliederen 3:32

Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich
naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.

Klaagliederen 3:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem,
want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 28:5b-6

Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft;
komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Mattheüs 28:5b-6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 15:25

Het was het derde uur,
toen zij Hem kruisigden.

Markus 15:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 14:61b-62a

Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem:
Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?

En Jezus zeide: Ik ben het.

Markus 14:61b-62a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 9:31

Want Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen:
De Zoon des mensen wordt overgeleverd
in de handen der mensen
en zij zullen Hem ter dood brengen
en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.

Markus 9:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 22:7

Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad voor de mensen
en veracht door het volk.

Psalm 22:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 22:2

Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing,
bij de woorden van mijn jammerklacht?

Psalm 22:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 104:24

Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE,
Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt;
de aarde is vol van uw schepselen.

Psalm 104:24

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:12

Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Psalm 103:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:15-16

De sterveling; zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem des velds, zo bloeit hij,
wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.

Psalm 103:15-16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 103:14

Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,
gedachtig, dat wij stof zijn.

Psalm 103:14

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -