C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 1:9

En nadat Hij dit gesproken had,
werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 1:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:12

Want de Here God is een zon en schild,
de Here geeft genade en ere;
het goede onthoudt Hij niet aan hen
die onberispelijk wandelen.

Psalm 84:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen neerlegt: uw altaren,
o HERE der heerscharen,
mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 106:1

Halleluja.
Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Psalm 106:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 23:33

En toen zij aan de plaats gekomen waren,
die Schedel genoemd wordt,
kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers,
de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.

Lukas 23:33

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 22:19

En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het hun, zeggende:
Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 35:10a

Al mijn beenderen zeggen:
HERE, wie is als Gij, die de ellendige redt
van wie sterker is dan hij.

Psalm 35:10a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam
boven alle naam geschonken,

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden
tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Laat die gezindheid bij u zijn,
welke ook in Christus Jezus was,

die, in de gestalte Gods zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,
en aan de mensen gelijk geworden is.

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd,
dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten,
tot de ​dag van ​Christus​ ​Jezus.

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:3-5

Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk;
wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie,
van de eerste dag af tot nu toe.

Filippenzen 1:3-5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 89:6-7

Daarom loven de hemelen uw wondermacht,
o HERE, ook uw trouw in de gemeente der heiligen;
want wie in de hemel kan de HERE evenaren,
wie onder de goden is de HERE gelijk?

Psalm 89:6-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmen 89:9

HERE, God der heerscharen, wie is als Gij?
grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U.

Psalmen 89:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:32

Want wie is God behalve de HERE,
wie is een rots buiten onze God?

Psalm 18:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:5a

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Zij zal een zoon baren
en gij zult Hem de naam Jezus geven.
Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Mattheüs 1:21

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De HERE Here is mijn kracht:
Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn...,
nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader;
wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder
en wij allen zijn het werk van uw hand.

Jesaja 64:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Ezra 8:22b

De hand van onze God
is ten goede over allen die Hem zoeken,
maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen
allen die Hem verlaten.

Ezra 8:22b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalms 39:7

En nu, wat verwacht ik, Here?
Mijn hoop, die is op U.

Psalms 39:7

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -