C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen neerlegt: uw altaren,
o HERE der heerscharen,
mijn Koning en mijn God.

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:3

Mijn ziel verlangt,
ja smacht naar de voorhoven des HEREN;
mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.

Psalm 84:3

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:6b

Ik zal de dorstige geven uit de bron
van het water des levens om niet.

Openbaring 21:6b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 7:24-25

Doch [Jezus] heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft,
een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan.
Daarom kan Hij ook volkomen behouden,
wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Hebreeën 7:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 6:10

Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten,
welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.

Hebreeën 6:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 2:8b-9a

Doch thans zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
maar wij zien Jezus,... ...met heerlijkheid en eer gekroond.

Hebreeën 2:8b-9a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Laten wij er dus ernst mede maken
om tot die rust in te gaan,
opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld
van ongehoorzaamheid te volgen.

Hebreeën 4:11

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 4:9

Er blijft dus een sabbatsrust
voor het volk van God.

Hebreeën 4:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jeremia 6:16

Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen,
en ziet en vraagt naar de oude paden,
waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat
en rust vindt voor uw ziel;
maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Jeremia 6:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 55:6

Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Jesaja 55:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Isa 40:31

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht;
zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet mat.

Isa 40:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:26

De Here verheffe zijn aangezicht
over u en geve u vrede.

Numeri 6:26

Christelijke e-card Christelijke e-card: Numeri 6:25

De Here doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig;

Numeri 6:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 22:20

Hij, die deze dingen getuigt, zegt:
Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom, Here Jezus!

Openbaring 22:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Spreuken 8:17

Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.

Spreuken 8:17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:30

God dan verkondigt,
met voorbijzien van de tijden der onwetendheid,
heden aan de mensen, dat zij allen overal
tot bekering moeten komen

Handelingen 17:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Hij laat Zich ook niet door mensenhanden dienen,
alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen
leven en adem en alles geeft.

Handelingen 17:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

2 Korinthe 12:9m

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Korinthe 3:16,17

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest Gods in u woont?
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden.
Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

1 Korinthe 3:16,17

Christelijke e-card Christelijke e-card: Joël 2:28a

Daarna zal het geschieden,
dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft.

Joël 2:28a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u;
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Johannes 14:27

Christelijke e-card Christelijke e-card: Kolosser 3:14

En doet bij dit alles de liefde aan,
als de band der volmaaktheid.

Kolosser 3:14

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 29 - - - -