C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 1:9

En als Hij dit gezegd had,
werd Hij opgenomen, daar zij het zagen,
en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Handelingen 1:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:12

Want God, de HEERE, is een Zon en Schild;
de HEERE zal genade en eer geven;
Hij zal het goede niet onthouden dengenen,
die in oprechtheid wandelen.

Psalm 84:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren,
HEERE der heirscharen,
mijn Koning, en mijn God!

Psalm 84:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 106:1

Hallelujah!
Looft den HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Psalm 106:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 23:33

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats,
kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners,
den een ter rechter-, en den ander ter linkerzijde.

Lukas 23:33

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 22:19

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het,
en gaf het hun, zeggende:
Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt;
doet dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 35:10a

Al mijn beenderen zullen zeggen:
HEERE, wie is U gelijk!
U, Die den ellendige redt
van dien, die sterker is dan hij.

Psalm 35:10a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven alle naam is;

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde
tot de dood, ja, de dood des kruises.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 1:3,5

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
Over uw gemeenschap aan het Evangelie,
van den eersten dag af tot nu toe;

Filippenzen 1:3,5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 89:6-7

Want wie mag in den hemel
tegen den HEERE geschat worden?
Wie is den HEERE gelijk,
onder de kinderen der sterken?
God is grotelijks geducht
in den raad der heiligen,
en vreselijk boven allen,
die rondom Hem zijn.

Psalm 89:6-7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 89:9

O HEERE, God der heirscharen!
Wie is als Gij, grootmachtig, o HEERE!
en Uw getrouwheid is rondom U.

Psalm 89:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:32

Want wie is God, behalve de HEERE?
En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God?

Psalm 18:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 21:5a

En Die op den troon zat, zeide:
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren,
en gij zult Zijn naam heten JEZUS;
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Mattheüs 1:21

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:1b

Den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is.

1 Timotheüs 1:1b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De Heere HEERE is mijn Sterkte;
en Hij zal mijn voeten maken als der hinden,
en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal,
en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal...,
zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader;
wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker,
en wij allen zijn Uwer handen werk.

Jesaja 64:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Ezra 8:22b

De hand onzes Gods
is ten goede over allen, die Hem zoeken,
maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen
die Hem verlaten.

Ezra 8:22b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE!
Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 32 - - - -