C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- Pagina 2/ 32 - - - -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 4:8

Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven,
meer dan ter tijd, als hun koren en hun most
vermenigvuldigd zijn.

Psalm 4:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 146:10

De HEERE zal in eeuwigheid regeren;
uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht.
Hallelujah!

Psalm 146:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 146:5-6

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Die den hemel en de aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat in dezelve is;
Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

Psalm 146:5-6

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij,
die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Psalm 146:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 146:3

Vertrouwt niet op prinsen,
op des mensen kind,
bij hetwelk geen heil is.

Psalm 146:3

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 146:1-2

Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.
Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven;
ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.

Psalm 146:1-2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 71:9

Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms;
verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

Psalm 71:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 16:31

Geloof in den Heere Jezus Christus,
en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Handelingen 16:31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Titus 1:2a

In de hoop des eeuwigen levens,
welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft,
voor de tijden der eeuwen.

Titus 1:2a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:30

Want met U loop ik door een bende,
en met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 18:29

Want Gij doet mijn lamp lichten;
de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Psalm 18:29

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 2:2

En Jezus was ook genood,
en Zijn discipelen, tot de bruiloft.

Johannes 2:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Want ik houd het daarvoor,
dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds
niet is te waarderen tegen de heerlijkheid,
die aan ons zal geopenbaard worden.

Romeinen 8:18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 8:24-25

Want wij zijn in hope zalig geworden.
De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop;
want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?
Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien,
zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Romeinen 8:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 8:22

Want wij weten, dat het ganse schepsel
te zamen zucht, en te zamen
als in barensnood is tot nu toe.

Romeinen 8:22

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 130:7

Israël hope op den HEERE;
want bij den HEERE is goedertierenheid,
en bij Hem is veel verlossing.

Psalm 130:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 130:3-4

Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat;
Heere! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.

Psalm 130:3-4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 130:1-2

Een lied Hammaaloth.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
Heere! hoor naar mijn stem;
laat Uw oren opmerkende zijn
op de stem mijner smekingen.

Psalm 130:1-2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:10

Want indien wij, vijanden zijnde,
met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.

Romeinen 5:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:8

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons,
dat Christus voor ons gestorven is,
als wij nog zondaars waren.

Romeinen 5:8

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:5

En de hoop beschaamt niet,
omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Romeinen 5:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof,
hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Efeze 4:10

Die nedergedaald is,
is Dezelfde ook, Die opgevaren is
verre boven al de hemelen,
opdat Hij alle dingen vervullen zou.

Efeze 4:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 119:81

Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil;
op Uw woord heb ik gehoopt.

Psalm 119:81

- Pagina 2/ 32 - - - -