C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met Bijbeltekst

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen.
Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 30/ 31 -
Christelijke e-card: Prediker 3:1

Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

Prediker 3:1

Christelijke e-card: Johannes 14:2

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Christelijke e-card: Psalm 139:16

Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien;

Psalm 139:16

Christelijke e-card: 2 Korinthe 1:5

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons,
alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

2 Korinthe 1:5

Christelijke e-card: Psalm 41:4

De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.

Psalm 41:4

Christelijke e-card: Romeinen 10:11

Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10:11

Christelijke e-card: Hooglied 1:16

Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk;

Hooglied 1:16

Christelijke e-card: Psalm 71:9

Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms;
verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

Psalm 71:9

Christelijke e-card: Psalm 90:17

En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Psalm 90:17

Christelijke e-card: Daniël 9:19

O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.

Daniël 9:19

Christelijke e-card: Psalm 34:5

Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.

Psalm 34:5

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 33:4

Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

Psalm 33:4

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Maar Gij, HEERE! wees niet verre, mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.

Psalm 22:20

Christelijke e-card: Jesaja 55:12

Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen.

Jesaja 55:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Efeze 3:20-21a

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid

Efeze 3:20-21a

Christelijke e-card: Lukas 22:15

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

Lukas 22:15

Christelijke e-card: Handelingen 22:16

En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

Handelingen 22:16

Christelijke e-card: Psalm 90:12

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Psalm 90:12

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem.

1 Johannes 4:9

Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Romeinen 8:18

Christelijke e-card: Spreuken 3:3

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten,
bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten.

Spreuken 3:3

Christelijke e-card: Prediker 12:1

En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

Prediker 12:1

Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader;
wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker,
en wij allen zijn Uwer handen werk.

Jesaja 64:8

- - - - Pagina 30/ 31 -