C-Cards - Christelijke e-cards

Bekering - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Bekering.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de heilsorde: Bekering:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -
Christelijke e-card: Psalm 1:1-2

Psalm 1:1-2

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt
in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters;
Maar zijn lust is in des HEEREN wet,
en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Lukas 5:32

Lukas 5:32

Ik ben niet gekomen
om te roepen rechtvaardigen,
maar zondaren tot bekering.

Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Habakuk 3:17a,18

Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal,
en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal...,
zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Christelijke e-card: Markus 1:15

Markus 1:15

De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen;
bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Christelijke e-card: Psalm 51:12

Psalm 51:12

Schep mij een rein hart, o God!
en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

Christelijke e-card: Deuteronomium 8:11a

Deuteronomium 8:11a

Wacht u, dat gij den HEERE, uw God, niet vergeet.

Christelijke e-card: Spreuken 14:27

Spreuken 14:27

De vreze des HEEREN is een springader des levens,
om af te wijken van de strikken des doods.

Christelijke e-card: Psalm 95:3-4

Psalm 95:3-4

Want de HEERE is een groot God;
ja, een groot Koning boven alle goden;
In Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn,
en de hoogten der bergen zijn Zijne;

Christelijke e-card: Johannes 10:9

Johannes 10:9

Jezus zegt: Ik ben de Deur;
indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;
en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Christelijke e-card: 2 Petrus 3:18a

2 Petrus 3:18a

Maar wast op in de genade en kennis
van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Christelijke e-card: Nehemia 9:20

Nehemia 9:20

En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven
om hen te onderwijzen en Uw Manna
hebt Gij niet geweerd van hun mond,
en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.

Christelijke e-card: Jesaja 42:16b

Jesaja 42:16b

Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken,
en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen,
en Ik zal hen niet verlaten.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:16

Mattheüs 5:16

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Christelijke e-card: Johannes 12:46

Johannes 12:46

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat een iegelijk, die in Mij gelooft,
in de duisternis niet blijve.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Mattheüs 16:24-25

Mattheüs 16:24-25

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:
Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelven,
en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Want zo wie zijn leven zal willen behouden,
die zal hetzelve verliezen;
maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil,
die zal hetzelve vinden.

Christelijke e-card: Spreuken 4:14-15

Spreuken 4:14-15

Kom niet op het pad der goddelozen,
en treed niet op den weg der bozen.
Verwerp dien, ga er niet door;
wijk er van, en ga voorbij.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:11

1 Johannes 4:11

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad,
zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Christelijke e-card: Johannes 12:25

Johannes 12:25

Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen;
en die zijn leven haat in deze wereld,
zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -