C-Cards - Christelijke e-cards

Bekering - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Bekering.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de heilsorde: Bekering:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -
Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Petrus 3:10-11

Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien,
die stille zijn tong van het kwaad,
en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;
Die wijke af van het kwade, en doe het goede;
die zoeke vrede en jage denzelven na.

1 Petrus 3:10-11

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jeremia 6:16

Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe,
en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij,
en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;
maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.

Jeremia 6:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 17:30

God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende,
verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Handelingen 17:30

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 1:1-2

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt
in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters;
Maar zijn lust is in des HEEREN wet,
en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

Psalm 1:1-2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Psalm 143:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 5:32

Ik ben niet gekomen
om te roepen rechtvaardigen,
maar zondaren tot bekering.

Lukas 5:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal,
en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal...,
zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Habakuk 3:17a,18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Markus 1:15

De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen;
bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Markus 1:15

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 51:12

Schep mij een rein hart, o God!
en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

Psalm 51:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Deuteronomium 8:11a

Wacht u, dat gij den HEERE, uw God, niet vergeet.

Deuteronomium 8:11a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Spreuken 14:27

De vreze des HEEREN is een springader des levens,
om af te wijken van de strikken des doods.

Spreuken 14:27

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 95:3-4

Want de HEERE is een groot God;
ja, een groot Koning boven alle goden;
In Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn,
en de hoogten der bergen zijn Zijne;

Psalm 95:3-4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 10:9

Jezus zegt: Ik ben de Deur;
indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;
en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Johannes 10:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: 2 Petrus 3:18a

Maar wast op in de genade en kennis
van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

2 Petrus 3:18a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Nehemia 9:20

En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven
om hen te onderwijzen en Uw Manna
hebt Gij niet geweerd van hun mond,
en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.

Nehemia 9:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 42:16b

Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken,
en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen,
en Ik zal hen niet verlaten.

Jesaja 42:16b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 5:16

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Mattheüs 5:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 12:46

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat een iegelijk, die in Mij gelooft,
in de duisternis niet blijve.

Johannes 12:46

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Psalm 143:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 16:24-25

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:
Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelven,
en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Want zo wie zijn leven zal willen behouden,
die zal hetzelve verliezen;
maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil,
die zal hetzelve vinden.

Mattheüs 16:24-25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Spreuken 4:14-15

Kom niet op het pad der goddelozen,
en treed niet op den weg der bozen.
Verwerp dien, ga er niet door;
wijk er van, en ga voorbij.

Spreuken 4:14-15

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:11

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad,
zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

1 Johannes 4:11

Christelijke e-card: Johannes 12:25

Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen;
en die zijn leven haat in deze wereld,
zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Johannes 12:25

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 81:11b

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.

Psalm 81:11b

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -