C-Cards - Christelijke e-cards

Belofte - Christelijke e-cards

In de bijbel kom je meer dan 500 beloften tegen. Er bestaan veel verschillende soorten beloften, bijvoorbeeld een bijbeltekst met een belofte voor bewaring, maar ook voor gebedsverhoring etc.

Sommige beloften van God zijn in het verleden uitgekomen, Hij bewijst daarin dat Hij trouw is en eeuwig leeft.
Andere beloften worden nog steeds waar gemaakt.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards met een belofte:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 10/ 10
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Johannes 6:37

Johannes 6:37

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen;
en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Christelijke e-card: Jesaja 7:14

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven;
ziet, een maagd zal zwanger worden,
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Christelijke e-card: Jesaja 49:13

Jesaja 49:13

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen!
maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Christelijke e-card: Jesaja 53:2

Jesaja 53:2

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre aarde;
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:57

1 Korinthe 15:57

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.

Christelijke e-card: Psalm 102:29

Psalm 102:29

De kinderen Uwer knechten zullen wonen,
en hun zaad zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Christelijke e-card: Psalm 102:28

Psalm 102:28

Maar Gij zijt Dezelfde,
en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Christelijke e-card: Johannes 15:9-10

Johannes 15:9-10

Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad;
blijft in deze Mijn liefde.

Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Christelijke e-card: Hebreeën 10:23

Hebreeën 10:23

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden;
(want Die het beloofd heeft, is getrouw);

Christelijke e-card: Handelingen 16:31

Handelingen 16:31

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus,
en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Christelijke e-card: Jesaja 55:1

Jesaja 55:1

O alle gij dorstigen! komt tot de wateren,
en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Christelijke e-card: Psalm 37:40

Psalm 37:40

En de HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden;
Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden;
want zij betrouwen op Hem.

- - - - Pagina 10/ 10
| Volgende | Laatste