C-Cards - Christelijke e-cards

Condoleance - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot overlijden en sterven.

Met deze e-cards kunt u iemand condoleren die iemand aan moet missen door de dood. Bekijk hieronder de christelijke condoleance e-cards met bemoedigingen voor mensen met rouw door een overlijden:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 5/ 6 -
Christelijke e-card: Johannes 10:11,27

Johannes 10:11,27

Ik ben de goede Herder.
De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem,
en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

Christelijke e-card: Mattheüs 10:29,31

Mattheüs 10:29,31

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht?
En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Christelijke e-card: Maleachi 3:6

Maleachi 3:6

Want Ik, de HEERE, word niet veranderd;
daarom zijt gij, o kinderen Jakobs!
niet verteerd.

Christelijke e-card: Psalm 39:5

Psalm 39:5

HEERE! maak mij bekend mijn einde,
en welke de mate mijner dagen zij;
dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij.

Christelijke e-card: Jesaja 40:11

Jesaja 40:11

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder;
Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen,
en in Zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Christelijke e-card: Jesaja 40:6b-8

Jesaja 40:6b-8

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds.
Het gras verdort,
de bloem valt af,
als de Geest des HEEREN daarin blaast;
voorwaar, het volk is gras.
Het gras verdort, de bloem valt af;
maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.

Christelijke e-card: Jesaja 11:6

Jesaja 11:6

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.

Christelijke e-card: Hebreeën 9:24

Hebreeën 9:24

Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

Christelijke e-card: Romeinen 8:39

Romeinen 8:39

Want ik ben verzekerd dat noch hoogte,
noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Christelijke e-card: Deuteronomium 31:8

Deuteronomium 31:8

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat;
Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten;
vrees niet, en ontzet u niet.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:20

1 Korinthe 15:20

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Christelijke e-card: Psalm 22:2

Psalm 22:2

Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?

Christelijke e-card: Jesaja 54:10

Jesaja 54:10

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen;
maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken,
en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen,
zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Christelijke e-card: Jesaja 41:13

Jesaja 41:13

Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan,
Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Christelijke e-card: Psalm 18:32

Psalm 18:32

Want wie is God, behalve de HEERE?
En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God?

Christelijke e-card: Openbaring 1:18a

Openbaring 1:18a

En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen.

Christelijke e-card: Openbaring 1:17

Openbaring 1:17

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten;
en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij:
Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;

Christelijke e-card: 1 Petrus 5:7

1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Christelijke e-card: Psalm 27:14

Psalm 27:14

Wacht op den HEERE, zijt sterk,
en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.

- - - - Pagina 5/ 6 -