C-Cards - Christelijke e-cards

Condoleance - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot overlijden en sterven.

Met deze e-cards kunt u iemand condoleren die iemand aan moet missen door de dood. Bekijk hieronder de christelijke condoleance e-cards met bemoedigingen voor mensen met rouw door een overlijden:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 6/ 6
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Psalm 27:14

Wacht op den HEERE, zijt sterk,
en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.

Psalm 27:14

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:55

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

1 Korinthe 15:55

Christelijke e-card: Hebreeën 4:3a

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust,
gelijk Hij gezegd heeft:

Hebreeën 4:3a

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:57

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.

1 Korinthe 15:57

Christelijke e-card: Psalm 102:28

Maar Gij zijt Dezelfde,
en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Psalm 102:28

Christelijke e-card: Lukas 23:46

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Lukas 23:46

Christelijke e-card: Mattheüs 27:29

En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

Mattheüs 27:29

Christelijke e-card: Lukas 22:44

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Lukas 22:44

Christelijke e-card: Lukas 9:24,25

Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden?

Lukas 9:24,25

Christelijke e-card: Lukas 9:22

Jezus sprak zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Lukas 9:22

Christelijke e-card: Psalm 103:15-16

De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

Psalm 103:15-16

Christelijke e-card: Psalm 103:15

De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

Psalm 103:15

Christelijke e-card: Psalm 103:14

Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

Psalm 103:14

Christelijke e-card: Psalm 91:4

Hij zal u dekken met Zijn vlerken,
en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen;

Psalm 91:4

Christelijke e-card: 2 Korinthe 1:5

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons,
alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

2 Korinthe 1:5

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Maar Gij, HEERE! wees niet verre, mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.

Psalm 22:20

Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Romeinen 8:18

- - - - Pagina 6/ 6
| Volgende | Laatste