C-Cards - Christelijke e-cards

Goede vrijdag - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag herdenken wij dat de Heere Jezus onschuldig de kruisdood is gestorven. Hiermee heeft hij de schuld van de zonde betaald van iedereen die in Hem gelooft.

Door Goede Vrijdag is er vrede met God mogelijk, de kloof tussen God en Mens kan hierdoor weer gedicht worden!

De kaarten op deze pagina hebben te maken met Goede Vrijdag.
Bekijk hieronder de Christelijke Goede Vrijdag e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 5 - -
Christelijke e-card: Lukas 23:41b

Lukas 23:41b

Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben;
maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

Christelijke e-card: Markus 14:61b-62a

Markus 14:61b-62a

Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem:
Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?

En Jezus zeide: Ik ben het.

Christelijke e-card: Johannes 18:8-9

Johannes 18:8-9

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben.
Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had:
Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

Christelijke e-card: Jesaja 45:22

Jesaja 45:22

Wendt U naar Mij toe, wordt behouden,
alle gij einden der aarde!

want Ik ben God, en niemand meer.

Christelijke e-card: Johannes 12:24

Johannes 12:24

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

Christelijke e-card: Johannes 3:16

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan?
En zij riepen te meer: Kruis Hem!

Christelijke e-card: Markus 14:38

Markus 14:38

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Christelijke e-card: Markus 14:61-62

Markus 14:61-62

Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets.
Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem:
Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?

En Jezus zeide: Ik ben het.

En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

Christelijke e-card: Jesaja 53:7

Jesaja 53:7

Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt;
doch Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is
voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Christelijke e-card: Genesis 3:15

Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw,
en tussen uw zaad en tussen haar zaad;
datzelve zal u den kop vermorzelen,
en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Christelijke e-card: Johannes 16:33

Johannes 16:33

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed,
Ik heb de wereld overwonnen.

Christelijke e-card: Johannes 19:30a

Johannes 19:30a

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:
Het is volbracht!

Christelijke e-card: Lukas 23:4

Lukas 23:4

En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen:
Ik vind geen schuld in dezen Mens.

Christelijke e-card: Johannes 11:49-50

Johannes 11:49-50

Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen:
Gij verstaat niets; en gij overlegt niet, dat het ons nut is,
dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

Christelijke e-card: Mattheüs 26:41

Mattheüs 26:41

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Christelijke e-card: Jesaja 53:6

Jesaja 53:6

Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid
op Hem doen aanlopen.

Christelijke e-card: Johannes 10:11,27

Johannes 10:11,27

Ik ben de goede Herder.
De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem,
en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

- - Pagina 3/ 5 - -