C-Cards - Christelijke e-cards

Goede vrijdag - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag herdenken wij dat de Heere Jezus onschuldig de kruisdood is gestorven. Hiermee heeft hij de schuld van de zonde betaald van iedereen die in Hem gelooft.

Door Goede Vrijdag is er vrede met God mogelijk, de kloof tussen God en Mens kan hierdoor weer gedicht worden!

De kaarten op deze pagina hebben te maken met Goede Vrijdag.
Bekijk hieronder de Christelijke Goede Vrijdag e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card: Genesis 3:15

Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw,
en tussen uw zaad en tussen haar zaad;
datzelve zal u den kop vermorzelen,
en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Christelijke e-card: Johannes 16:33

Johannes 16:33

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed,
Ik heb de wereld overwonnen.

Christelijke e-card: Johannes 19:30a

Johannes 19:30a

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:
Het is volbracht!

Christelijke e-card: Lukas 23:4

Lukas 23:4

En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen:
Ik vind geen schuld in dezen Mens.

Christelijke e-card: Johannes 11:49-50

Johannes 11:49-50

Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen:
Gij verstaat niets; en gij overlegt niet, dat het ons nut is,
dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

Christelijke e-card: Mattheüs 26:41

Mattheüs 26:41

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Christelijke e-card: Jesaja 53:6

Jesaja 53:6

Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid
op Hem doen aanlopen.

Christelijke e-card: Johannes 10:11,27

Johannes 10:11,27

Ik ben de goede Herder.
De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem,
en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

Christelijke e-card: Psalm 69:22

Psalm 69:22

Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.

Christelijke e-card: Psalm 69:10a

Psalm 69:10a

Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd;

Christelijke e-card: Psalm 22:2

Psalm 22:2

Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?

Christelijke e-card: Mattheüs 26:31

Mattheüs 26:31

Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.

Christelijke e-card: Johannes 4:34

Johannes 4:34

Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.

Christelijke e-card: Mattheüs 18:11

Mattheüs 18:11

Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was.

Christelijke e-card: Johannes 19:30

Johannes 19:30

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:

Het is volbracht!

En het hoofd buigende, gaf den geest.

Christelijke e-card: Openbaring 1:18a

Openbaring 1:18a

En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen.

Christelijke e-card: Mattheüs 27:46

Mattheüs 27:46

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende:

ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is:
Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Christelijke e-card: 1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest;

- - Pagina 3/ 4 -