C-Cards - Christelijke e-cards

Goede vrijdag - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag herdenken wij dat de Heere Jezus onschuldig de kruisdood is gestorven. Hiermee heeft hij de schuld van de zonde betaald van iedereen die in Hem gelooft.

Door Goede Vrijdag is er vrede met God mogelijk, de kloof tussen God en Mens kan hierdoor weer gedicht worden!

De kaarten op deze pagina hebben te maken met Goede Vrijdag.
Bekijk hieronder de Christelijke Goede Vrijdag e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - Pagina 4/ 4
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 18:11

Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was.

Mattheüs 18:11

Christelijke e-card: Johannes 19:30

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:

Het is volbracht!

En het hoofd buigende, gaf den geest.

Johannes 19:30

Christelijke e-card: Openbaring 1:18a

En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen.

Openbaring 1:18a

Christelijke e-card: Mattheüs 27:46

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende:

ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is:
Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Mattheüs 27:46

Christelijke e-card: 1 Petrus 3:18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest;

1 Petrus 3:18

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:22-23

Die geen zonde gedaan heeft,
en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold,
en als Hij leed, niet dreigde;
maar gaf het over aan Dien,
Die rechtvaardiglijk oordeelt;

1 Petrus 2:22-23

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

1 Petrus 2:21

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:24

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout;
opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;
door Wiens striemen gij genezen zijt.

1 Petrus 2:24

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:19

Maar verlost door het dierbaar bloed van Christus,
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

1 Petrus 1:19

Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde
tot de dood, ja, de dood des kruises.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card: Jesaja 53:2

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre aarde;
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Jesaja 53:2

Christelijke e-card: Lukas 23:46

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Lukas 23:46

Christelijke e-card: Mattheüs 27:29

En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

Mattheüs 27:29

Christelijke e-card: Lukas 22:44

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Lukas 22:44

Christelijke e-card: Lukas 9:22

Jezus sprak zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Lukas 9:22

Christelijke e-card: 2 Korinthe 1:5

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons,
alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

2 Korinthe 1:5

Christelijke e-card: Romeinen 10:11

Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10:11

Christelijke e-card: Lukas 22:15

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

Lukas 22:15

Christelijke e-card: Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Galaten 2:20

- - - Pagina 4/ 4
| Volgende | Laatste