C-Cards - Christelijke e-cards

Heiligmaking - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Heiligmaking.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de heilsorde: Heiligmaking:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- Pagina 2/ 4 - -
Christelijke e-card: Jesaja 42:16b

Jesaja 42:16b

Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken,
en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen,
en Ik zal hen niet verlaten.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:16

Mattheüs 5:16

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Christelijke e-card: Johannes 8:12

Johannes 8:12

Jezus sprak:
Ik ben het licht der wereld;
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen,
maar zal het licht des levens hebben.

Christelijke e-card: Psalm 119:97

Psalm 119:97

Hoe lief heb ik Uw wet!
Zij is mijn betrachting den gansen dag.

Christelijke e-card: Mattheüs 24:42

Mattheüs 24:42

Waakt dan; want gij weet niet,
in welke ure uw Heere komen zal.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:20

Filippenzen 3:20

Maar onze wandel is in de hemelen,
waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;

Christelijke e-card: Kolossenzen 3:1-2

Kolossenzen 3:1-2

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde zijn.

Christelijke e-card: Psalm 86:11

Psalm 86:11

Leer mij, HEERE! Uw weg;
ik zal in Uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Mattheüs 16:24-25

Mattheüs 16:24-25

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:
Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelven,
en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Want zo wie zijn leven zal willen behouden,
die zal hetzelve verliezen;
maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil,
die zal hetzelve vinden.

Christelijke e-card: Hebreeën 13:14

Hebreeën 13:14

Want wij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken de toekomende.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:11

1 Johannes 4:11

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad,
zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Christelijke e-card: Johannes 12:25

Johannes 12:25

Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen;
en die zijn leven haat in deze wereld,
zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Christelijke e-card: Psalm 81:11b

Psalm 81:11b

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:7

Filippenzen 4:7

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Christelijke e-card: Johannes 15:8

Johannes 15:8

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Christelijke e-card: Johannes 15:5

Johannes 15:5

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 4:7,8

2 Timotheüs 4:7,8

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd,
ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere,
de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal;

Christelijke e-card: Hebreeën 12:2

Hebreeën 12:2

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs,
Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was,
het kruis heeft verdragen, en schande veracht,
en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Christelijke e-card: Hebreeën 12:1

Hebreeën 12:1

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is.

- Pagina 2/ 4 - -