C-Cards - Christelijke e-cards

Heiligmaking - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Heiligmaking.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de heilsorde: Heiligmaking:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card: Filippenzen 3:13-14

Filippenzen 3:13-14

Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is,
en strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods,
die van boven is in Christus Jezus.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 9:24-25

1 Korinthe 9:24-25

Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen,
maar dat één den prijs ontvangt?
Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles.
Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.

Christelijke e-card: Jeremia 17:7-8

Jeremia 17:7-8

Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt,
en wiens vertrouwen de HEERE is!

Hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant,
die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,
en het niet merkt, als er hitte komt.

Christelijke e-card: Johannes 10:11,27

Johannes 10:11,27

Ik ben de goede Herder.
De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem,
en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

Christelijke e-card: Johannes 7:37-38

Johannes 7:37-38

Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt,
stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:13

Mattheüs 5:13

Gij zijt het zout der aarde;

Indien nu het zout smakeloos wordt,
waarmede zal het gezouten worden?

Het deugt nergens meer toe,
dan om buiten geworpen,
en van de mensen vertreden te worden.

Christelijke e-card: Hebreeën 12:14

Hebreeën 12:14

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking,
zonder welke niemand den Heere zien zal;

Christelijke e-card: Mattheüs 25:40

Mattheüs 25:40

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:14

Mattheüs 5:14

Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

Christelijke e-card: Mattheüs 4:19

Mattheüs 4:19

Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Christelijke e-card: Openbaring 2:10b

Openbaring 2:10b

Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Christelijke e-card: Spreuken 11:28

Spreuken 11:28

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;
maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof.

Christelijke e-card: Spreuken 8:34

Spreuken 8:34

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort,
dagelijks wakende aan Mijn poorten,
waarnemende de posten Mijner deuren.

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:21

1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:24

1 Petrus 2:24

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout;
opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;
door Wiens striemen gij genezen zijt.

Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Christelijke e-card: Filippenzen 2:4

Filippenzen 2:4

Een ieder zie niet op het zijne,
maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is.

Christelijke e-card: Filippenzen 2:3

Filippenzen 2:3

Doet geen ding door twisting of ijdele eer,
maar door ootmoedigheid achte de een de ander
uitnemender dan zichzelf.

Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Hebreeën 4:11

Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan;
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

Christelijke e-card: Romeinen 13:12

Romeinen 13:12

De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.
Laat ons dan afleggen de werken der duisternis,
en aandoen de wapenen des lichts.

- - Pagina 3/ 4 -