C-Cards - Christelijke e-cards

Heilsorde - Christelijke e-cards

Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 5/ 8 - - -
Christelijke e-card: Spreuken 4:14-15

Spreuken 4:14-15

Kom niet op het pad der goddelozen,
en treed niet op den weg der bozen.
Verwerp dien, ga er niet door;
wijk er van, en ga voorbij.

Christelijke e-card: Hebreeën 13:14

Hebreeën 13:14

Want wij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken de toekomende.

Christelijke e-card: Psalm 34:2

Psalm 34:2

Ik zal den HEERE loven te aller tijd;
Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:11

1 Johannes 4:11

Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad,
zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 5:1

2 Korinthe 5:1

Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Christelijke e-card: Johannes 12:25

Johannes 12:25

Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen;
en die zijn leven haat in deze wereld,
zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Christelijke e-card: Johannes 12:24

Johannes 12:24

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

Christelijke e-card: Psalm 81:11b

Psalm 81:11b

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.

Christelijke e-card: 2 Petrus 3:8

2 Petrus 3:8

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:7

Filippenzen 4:7

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Christelijke e-card: Psalm 30:13

Psalm 30:13

Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge.
HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.

Christelijke e-card: Mattheüs 3:2

Mattheüs 3:2

Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Christelijke e-card: Lukas 1:32

Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Christelijke e-card: Johannes 15:8

Johannes 15:8

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Christelijke e-card: Johannes 15:5

Johannes 15:5

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Christelijke e-card: Openbaring 7:16-17

Openbaring 7:16-17

Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten,
en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
Want het Lam, Dat in het midden des troons is,
zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn
tot levende fonteinen der wateren
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 4:7,8

2 Timotheüs 4:7,8

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd,
ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere,
de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal;

Christelijke e-card: Hebreeën 12:2

Hebreeën 12:2

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs,
Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was,
het kruis heeft verdragen, en schande veracht,
en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Christelijke e-card: Hebreeën 12:1

Hebreeën 12:1

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:13-14

Filippenzen 3:13-14

Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is,
en strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods,
die van boven is in Christus Jezus.

- - - - Pagina 5/ 8 - - -