C-Cards - Christelijke e-cards

Hemelvaart - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Hemelvaart. Met Hemelvaart herdenken we dat de Heere Jezus is opgevaren naar de Hemel.

Dit betekent voor ons:

  • Dat Jezus in de Hemel bij Zijn Vader voor ons bidt.
  • Dat het zeker is dat ook wij eens daar bij Hem zullen komen.
  • Dat Hij vanuit de hemel Zijn Heilige Geest tot ons zendt.

De kaarten op deze pagina hebben te maken met de Hemelvaart van de Heere Jezus.
Bekijk hieronder de christelijke hemelvaart e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven alle naam is;

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 5:10

Want indien wij, vijanden zijnde,
met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.

Romeinen 5:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Efeze 4:10

Die nedergedaald is,
is Dezelfde ook, Die opgevaren is
verre boven al de hemelen,
opdat Hij alle dingen vervullen zou.

Efeze 4:10

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Johannes 14:27

Christelijke e-card Christelijke e-card: Kolossenzen 3:1

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechterhand Gods.

Kolossenzen 3:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 3:13

En niemand is opgevaren in den hemel,
dan Die uit den hemel nedergekomen is,
namelijk de Zoon des mensen,
Die in den hemel is.

Johannes 3:13

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Timotheüs 3:16

En buiten allen twijfel,
de verborgenheid der godzaligheid is groot;
God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd in den Geest,
is gezien van de engelen,
is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

1 Timotheüs 3:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Romeinen 8:34b

Christus is het, Die gestorven is;
ja, wat meer is, Die ook opgewekt is,
Die ook ter rechterhand Gods is,
Die ook voor ons bidt.

Romeinen 8:34b

Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen.

1 Korinthe 15:27a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 68:19

Gij zijt opgevaren in de hoogte;
Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd;
Gij hebt gaven genomen
om uit te delen onder de mensen;
ja, ook de wederhorigen
om bij U te wonen, o HEERE God!

Psalm 68:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 24:51

En het geschiedde, als Hij hen zegende,
dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.

Lukas 24:51

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 20:17b

Jezus zeide tot haar:... ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun:
Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader,
en tot Mijn God en uw God.

Johannes 20:17b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:19

Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien;
maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

Johannes 14:19

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 13:1

Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was,
dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader,
alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had,
zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

Johannes 13:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalm 24:9

Heft uw hoofden op, gij poorten,
ja, heft op, gij eeuwige deuren!
opdat de Koning der ere inga!

Psalm 24:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 28:20

En ziet, Ik ben met ulieden
al de dagen tot de voleinding der wereld.
Amen.

Mattheüs 28:20

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 16:7

Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen;
maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Johannes 16:7

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 14:18

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

Johannes 14:18

Christelijke e-card Christelijke e-card: Hebreeën 9:24

Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

Hebreeën 9:24

Christelijke e-card: Psalm 47:6

God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.

Psalm 47:6

Christelijke e-card: Johannes 14:2

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste