C-Cards - Christelijke e-cards

Hemelvaart - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Hemelvaart. Met Hemelvaart herdenken we dat de Heere Jezus is opgevaren naar de Hemel.

Dit betekent voor ons:

  • Dat Jezus in de Hemel bij Zijn Vader voor ons bidt.
  • Dat het zeker is dat ook wij eens daar bij Hem zullen komen.
  • Dat Hij vanuit de hemel Zijn Heilige Geest tot ons zendt.

De kaarten op deze pagina hebben te maken met de Hemelvaart van de Heere Jezus.
Bekijk hieronder de christelijke hemelvaart e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Johannes 14:27

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Christelijke e-card: Kolossenzen 3:1

Kolossenzen 3:1

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechterhand Gods.

Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren in den hemel,
dan Die uit den hemel nedergekomen is,
namelijk de Zoon des mensen,
Die in den hemel is.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 3:16

1 Timotheüs 3:16

En buiten allen twijfel,
de verborgenheid der godzaligheid is groot;
God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd in den Geest,
is gezien van de engelen,
is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven alle naam is;

Christelijke e-card: Romeinen 8:34b

Romeinen 8:34b

Christus is het, Die gestorven is;
ja, wat meer is, Die ook opgewekt is,
Die ook ter rechterhand Gods is,
Die ook voor ons bidt.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

1 Korinthe 15:27a

Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen.

Christelijke e-card: Psalm 68:19

Psalm 68:19

Gij zijt opgevaren in de hoogte;
Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd;
Gij hebt gaven genomen
om uit te delen onder de mensen;
ja, ook de wederhorigen
om bij U te wonen, o HEERE God!

Christelijke e-card: Lukas 24:51

Lukas 24:51

En het geschiedde, als Hij hen zegende,
dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.

Christelijke e-card: Johannes 20:17b

Johannes 20:17b

Jezus zeide tot haar:... ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun:
Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader,
en tot Mijn God en uw God.

Christelijke e-card: Johannes 14:19

Johannes 14:19

Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien;
maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

Christelijke e-card: Johannes 13:1

Johannes 13:1

Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was,
dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader,
alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had,
zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

Christelijke e-card: Psalm 24:9

Psalm 24:9

Heft uw hoofden op, gij poorten,
ja, heft op, gij eeuwige deuren!
opdat de Koning der ere inga!

Christelijke e-card: Mattheüs 28:20

Mattheüs 28:20

En ziet, Ik ben met ulieden
al de dagen tot de voleinding der wereld.
Amen.

Christelijke e-card: Johannes 16:7

Johannes 16:7

Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen;
maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Christelijke e-card: Johannes 14:18

Johannes 14:18

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

Christelijke e-card: Hebreeën 9:24

Hebreeën 9:24

Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is;

Christelijke e-card: Psalm 47:6

Psalm 47:6

God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.

Christelijke e-card: Johannes 14:2

Johannes 14:2

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste