C-Cards - Christelijke e-cards

Kerst - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Kerst. Met Kerst herdenken we de geboorte van de Heere Jezus. Hij kwam naar deze aarde om de zonde te verzoenen van allen die in Hem geloven, zodat zondaren zalig kunnen worden!

Over de hele wereld worden kerst kaarten verzonden aan familie en vrienden. Op de kerstkaart bevind zich vaak een wens voor het kerstfeest en het komende nieuwe jaar.

Bekijk hieronder de christelijke kerst e-cards met Bijbeltekst.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 2:14

Ere zij God
in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Lukas 2:14

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 25:9

En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God;
wij hebben Hem verwacht,en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Jesaja 25:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 12:46

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat een iegelijk, die in Mij gelooft,
in de duisternis niet blijve.

Johannes 12:46

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 1:14a,15b

En het Woord is vlees geworden,
en heeft onder ons gewoond.

Deze was het, van Welken ik zeide:
Die na mij komt, is vóór mij geworden,
want Hij was eer dan ik.

Johannes 1:14a,15b

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 20:28

Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Mattheüs 20:28

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij is op Zijn schouder
en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Jesaja 9:5

Christelijke e-card: Jesaja 9:1

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods,
over dezelve zal een licht schijnen.

Jesaja 9:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 4:12

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Lukas 1:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:30b,31

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren,
en zult Zijn naam heten JEZUS.

Lukas 1:30b,31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 60:1

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt,
en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Jesaja 60:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige,
Die was, en Die is, en Die komen zal.

Openbaring 4:8

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

1 Timotheüs 1:15

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:46-48a

Mijn ziel maakt groot den Heere;
En mijn geest verheugt zich in God,
mijn Zaligmaker;
Omdat Hij de nederheid
Zijner dienstmaagd heeft aangezien;

Lukas 1:46-48a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:23

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren,
en gij zult Zijn naam heten Emmanuël;
hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheüs 1:23

Christelijke e-card: Jesaja 61:1

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft,
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen;
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte,
om den gevangenen vrijheid uit te roepen,
en den gebondenen opening der gevangenis;

Jesaja 61:1

Christelijke e-card: Mattheüs 3:17

'Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!'

Mattheüs 3:17

Christelijke e-card: Openbaring 1:4

Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

Openbaring 1:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 18:11

Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was.

Mattheüs 18:11

Christelijke e-card: Lukas 2:10,11

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Lukas 2:10,11

Christelijke e-card: 2 Korinthe 8:9

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus,
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

2 Korinthe 8:9

Christelijke e-card: Lukas 1:68

Geloofd zij de Heere, de God Israels,
want Hij heeft bezocht,
en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

Lukas 1:68

Christelijke e-card: Zacharia 9:9

Verheug u zeer, gij dochter Sions!
juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Zacharia 9:9

- - Pagina 3/ 4 -