C-Cards - Christelijke e-cards

Kerst - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Kerst. Met Kerst herdenken we de geboorte van de Heere Jezus. Hij kwam naar deze aarde om de zonde te verzoenen van allen die in Hem geloven, zodat zondaren zalig kunnen worden!

Over de hele wereld worden kerst kaarten verzonden aan familie en vrienden. Op de kerstkaart bevind zich vaak een wens voor het kerstfeest en het komende nieuwe jaar.

Bekijk hieronder de christelijke kerst e-cards met Bijbeltekst.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Handelingen 4:12

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4:12

Christelijke e-card Christelijke e-card: Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Lukas 1:32

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:30b,31

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren,
en zult Zijn naam heten JEZUS.

Lukas 1:30b,31

Christelijke e-card Christelijke e-card: Jesaja 60:1

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt,
en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Jesaja 60:1

Christelijke e-card Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige,
Die was, en Die is, en Die komen zal.

Openbaring 4:8

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

1 Timotheüs 1:15

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:46-48a

Mijn ziel maakt groot den Heere;
En mijn geest verheugt zich in God,
mijn Zaligmaker;
Omdat Hij de nederheid
Zijner dienstmaagd heeft aangezien;

Lukas 1:46-48a

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 1:23

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren,
en gij zult Zijn naam heten Emmanuël;
hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheüs 1:23

Christelijke e-card: Jesaja 61:1

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft,
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen;
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte,
om den gevangenen vrijheid uit te roepen,
en den gebondenen opening der gevangenis;

Jesaja 61:1

Christelijke e-card: Mattheüs 3:17

'Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!'

Mattheüs 3:17

Christelijke e-card: Openbaring 1:4

Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

Openbaring 1:4

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 18:11

Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was.

Mattheüs 18:11

Christelijke e-card: Lukas 2:10,11

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Lukas 2:10,11

Christelijke e-card: 2 Korinthe 8:9

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus,
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

2 Korinthe 8:9

Christelijke e-card: Lukas 1:68

Geloofd zij de Heere, de God Israels,
want Hij heeft bezocht,
en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

Lukas 1:68

Christelijke e-card: Zacharia 9:9

Verheug u zeer, gij dochter Sions!
juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Zacharia 9:9

Christelijke e-card Christelijke e-card: Lukas 1:77,78

Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmee ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

Lukas 1:77,78

Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card: Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven;
ziet, een maagd zal zwanger worden,
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Jesaja 7:14

Christelijke e-card: Jesaja 49:13

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen!
maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Jesaja 49:13

Christelijke e-card: Jesaja 53:2

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre aarde;
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Jesaja 53:2

Christelijke e-card Christelijke e-card: Mattheüs 2:2

Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Mattheüs 2:2

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem.

1 Johannes 4:9

- - Pagina 3/ 4 -