C-Cards - Christelijke e-cards

Kerst - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Kerst. Met Kerst herdenken we de geboorte van de Heere Jezus. Hij kwam naar deze aarde om de zonde te verzoenen van allen die in Hem geloven, zodat zondaren zalig kunnen worden!

Over de hele wereld worden kerst kaarten verzonden aan familie en vrienden. Op de kerstkaart bevind zich vaak een wens voor het kerstfeest en het komende nieuwe jaar.

Bekijk hieronder de christelijke kerst e-cards met Bijbeltekst.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card: Mattheüs 20:28

Mattheüs 20:28

Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Christelijke e-card: Jesaja 9:5

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij is op Zijn schouder
en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Christelijke e-card: Jesaja 9:1

Jesaja 9:1

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods,
over dezelve zal een licht schijnen.

Christelijke e-card: Handelingen 4:12

Handelingen 4:12

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Christelijke e-card: Johannes 3:16

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Christelijke e-card: Lukas 1:32

Lukas 1:32

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

Christelijke e-card: Lukas 1:30b,31

Lukas 1:30b,31

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren,
en zult Zijn naam heten JEZUS.

Christelijke e-card: Jesaja 60:1

Jesaja 60:1

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt,
en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige,
Die was, en Die is, en Die komen zal.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

Christelijke e-card: Lukas 1:46-48a

Lukas 1:46-48a

Mijn ziel maakt groot den Heere;
En mijn geest verheugt zich in God,
mijn Zaligmaker;
Omdat Hij de nederheid
Zijner dienstmaagd heeft aangezien;

Christelijke e-card: Mattheüs 1:23

Mattheüs 1:23

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren,
en gij zult Zijn naam heten Emmanuël;
hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Christelijke e-card: Jesaja 61:1

Jesaja 61:1

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft,
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen;
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte,
om den gevangenen vrijheid uit te roepen,
en den gebondenen opening der gevangenis;

Christelijke e-card: Mattheüs 3:17

Mattheüs 3:17

'Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!'

Christelijke e-card: Openbaring 1:4

Openbaring 1:4

Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

Christelijke e-card: Mattheüs 18:11

Mattheüs 18:11

Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken, dat verloren was.

Christelijke e-card: Lukas 2:10,11

Lukas 2:10,11

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 8:9

2 Korinthe 8:9

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus,
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Christelijke e-card: Lukas 1:68

Lukas 1:68

Geloofd zij de Heere, de God Israels,
want Hij heeft bezocht,
en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

Christelijke e-card: Zacharia 9:9

Zacharia 9:9

Verheug u zeer, gij dochter Sions!
juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

- - Pagina 3/ 4 -