C-Cards - Christelijke e-cards

Kerst - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Kerst. Met Kerst herdenken we de geboorte van de Heere Jezus. Hij kwam naar deze aarde om de zonde te verzoenen van allen die in Hem geloven, zodat zondaren zalig kunnen worden!

Over de hele wereld worden kerst kaarten verzonden aan familie en vrienden. Op de kerstkaart bevind zich vaak een wens voor het kerstfeest en het komende nieuwe jaar.

Bekijk hieronder de christelijke kerst e-cards met Bijbeltekst.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - Pagina 4/ 4
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Lukas 1:77,78

Lukas 1:77,78

Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmee ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Christelijke e-card: Jesaja 7:14

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven;
ziet, een maagd zal zwanger worden,
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Christelijke e-card: Jesaja 49:13

Jesaja 49:13

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen!
maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Christelijke e-card: Jesaja 53:2

Jesaja 53:2

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre aarde;
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Christelijke e-card: Mattheüs 2:2

Mattheüs 2:2

Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:9

1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem.

Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

- - - Pagina 4/ 4
| Volgende | Laatste