C-Cards - Christelijke e-cards

Pasen - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Pasen. Met Pasen herdenken we de opstanding van de Heere Jezus uit de dood.

Dit betekent voor ons:

  • Dat Jezus de dood heeft overwonnen! Hierdoor kunnen wij uit genade de verlossing ontvangen.
  • Door zijn opstanding worden wij opgewekt tot een nieuw en heilig leven.
  • Zijn opstanding is ook het bewijs dat ook wij eens zalig zullen opstaan.

De kaarten op deze pagina hebben te maken met het Paasfeest.
Bekijk hieronder de christelijke Paas e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 4 -
Christelijke e-card: Psalm 30:12

Psalm 30:12

Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei;
Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord;

Christelijke e-card: Psalm 30:4

Psalm 30:4

HEERE! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd;
Gij hebt mij bij het leven behouden,
dat ik in den kuil niet ben nedergedaald.

Christelijke e-card: Johannes 16:33

Johannes 16:33

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed,
Ik heb de wereld overwonnen.

Christelijke e-card: Johannes 11:25-26

Johannes 11:25-26

Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid.
Gelooft gij dat?

Christelijke e-card: Markus 16:6

Markus 16:6

Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener,
Die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet;
ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:15

1 Timotheüs 1:15

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben.

Christelijke e-card: Openbaring 5:5

Openbaring 5:5

En een van de ouderlingen zeide tot mij:
Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is,
de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen,
en zijn zeven zegelen open te breken.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:20

1 Korinthe 15:20

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Christelijke e-card: Mattheüs 12:40

Mattheüs 12:40

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Christelijke e-card: Johannes 4:34

Johannes 4:34

Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.

Christelijke e-card: Psalm 18:47

Psalm 18:47

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen,
en verhoogd zij de God mijns heils!

Christelijke e-card: Openbaring 1:18a

Openbaring 1:18a

En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen.

Christelijke e-card: Mattheüs 28:5b-6

Mattheüs 28:5b-6

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus,
Die gekruisigd was.

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.
Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Christelijke e-card: 1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest;

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:19

1 Petrus 1:19

Maar verlost door het dierbaar bloed van Christus,
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is;

Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

Filippenzen 2:8

En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde
tot de dood, ja, de dood des kruises.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

1 Korinthe 15:27a

Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:20

1 Korinthe 15:20

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,
en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:17

1 Korinthe 15:17

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs,
zo zijt gij nog in uw zonden.

- - Pagina 3/ 4 -