C-Cards - Christelijke e-cards

Pasen - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Pasen. Met Pasen herdenken we de opstanding van de Heere Jezus uit de dood.

Dit betekent voor ons:

  • Dat Jezus de dood heeft overwonnen! Hierdoor kunnen wij uit genade de verlossing ontvangen.
  • Door zijn opstanding worden wij opgewekt tot een nieuw en heilig leven.
  • Zijn opstanding is ook het bewijs dat ook wij eens zalig zullen opstaan.

De kaarten op deze pagina hebben te maken met het Paasfeest.
Bekijk hieronder de christelijke Paas e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - Pagina 3/ 3
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:20

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

1 Korinthe 15:20

Christelijke e-card: Mattheüs 12:40

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Mattheüs 12:40

Christelijke e-card: Johannes 4:34

Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.

Johannes 4:34

Christelijke e-card: Psalm 18:47

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen,
en verhoogd zij de God mijns heils!

Psalm 18:47

Christelijke e-card: Openbaring 1:18a

En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen.

Openbaring 1:18a

Christelijke e-card: Mattheüs 28:5b-6

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus,
Die gekruisigd was.

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.
Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Mattheüs 28:5b-6

Christelijke e-card: 1 Petrus 3:18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest;

1 Petrus 3:18

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:19

Maar verlost door het dierbaar bloed van Christus,
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

1 Petrus 1:19

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is;

Filippenzen 2:9

Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde
tot de dood, ja, de dood des kruises.

Filippenzen 2:8

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen.

1 Korinthe 15:27a

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:20

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,
en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

1 Korinthe 15:20

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:17

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs,
zo zijt gij nog in uw zonden.

1 Korinthe 15:17

Christelijke e-card: Romeinen 13:12

De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.
Laat ons dan afleggen de werken der duisternis,
en aandoen de wapenen des lichts.

Romeinen 13:12

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:3

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

1 Petrus 1:3

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Johannes 20:29b

Christelijke e-card: Lukas 9:22

Jezus sprak zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Lukas 9:22

Christelijke e-card: Lukas 22:15

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

Lukas 22:15

Christelijke e-card: Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Galaten 2:20

- - Pagina 3/ 3
| Volgende | Laatste