C-Cards - Christelijke e-cards

Pinksteren - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Pinksteren. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest is uitgestort.

De kaarten op deze pagina hebben te maken met het Pinksterfeest.
Bekijk hieronder de christelijke pinksteren e-cards:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- Pagina 2/ 2
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Johannes 16:13

Johannes 16:13

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Christelijke e-card: Johannes 16:7

Johannes 16:7

Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen;
maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Christelijke e-card: Johannes 14:18

Johannes 14:18

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

Christelijke e-card: Joël 2:32

Joël 2:32

En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 3:16,17

1 Korinthe 3:16,17

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden;
want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

- Pagina 2/ 2
| Volgende | Laatste