C-Cards - Christelijke e-cards

Rechtvaardigmaking - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot Rechtvaardigmaking.

Bekijk hieronder de christelijke e-cards die gaan over de heilsorde: Rechtvaardigmaking:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste
Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,
zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Filippenzen 1:6

Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:10

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons lief heeft gehad,
en Zijn Zoon gezonden heeft
tot een verzoening voor onze zonden.

Christelijke e-card: Mattheüs 19:25-26

Mattheüs 19:25-26

Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen,
zeggende: Wie kan dan zalig worden?

En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen:
Bij de mensen is dat onmogelijk,
maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,
zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God!
Uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Lukas 23:41b

Lukas 23:41b

Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben;
maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

Christelijke e-card: Johannes 18:8-9

Johannes 18:8-9

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben.
Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had:
Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

Christelijke e-card: Johannes 10:11,27

Johannes 10:11,27

Ik ben de goede Herder.
De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem,
en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

Christelijke e-card: Micha 7:19

Micha 7:19

Hij zal Zich onzer weder ontfermen;
Hij zal onze ongerechtigheden dempen;
ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

Christelijke e-card: Romeinen 1:17b

Romeinen 1:17b

Gelijk geschreven is:
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Christelijke e-card: 1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest;

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:19

1 Petrus 1:19

Maar verlost door het dierbaar bloed van Christus,
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Christelijke e-card: Hebreeën 4:11

Hebreeën 4:11

Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan;
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

Christelijke e-card: Romeinen 5:1

Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 1
| Volgende | Laatste