C-Cards - Christelijke e-cards

Zorgen - Christelijke e-cards

Op deze pagina vind u de christelijke e-cards met betrekking tot zorgen.

Met deze e-cards kunt u iemand bemoedigen die zorgen heeft. Bekijk hieronder de christelijke e-cards met bemoedigingen voor mensen met zorgen:

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
- - - - Pagina 10/ 11 -
Christelijke e-card: Openbaring 1:17

Openbaring 1:17

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten;
en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij:
Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;

Christelijke e-card: Mattheüs 24:42

Mattheüs 24:42

Waakt dan; want gij weet niet,
in welke ure uw Heere komen zal.

Christelijke e-card: 1 Petrus 2:21

1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Christelijke e-card: Mattheüs 6:31,32

Mattheüs 6:31,32

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten,
of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen;
want uw hemelse Vader weet,
dat gij al deze dingen behoeft.

Christelijke e-card: Mattheüs 6:28-30

Mattheüs 6:28-30

En wat zijt gij bezorgd voor de kleding?

Aanmerkt de lelien des velds,
hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid,
niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

Indien nu God het gras des velds, dat heden is,
en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt,
zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

Christelijke e-card: Mattheüs 6:26

Mattheüs 6:26

Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien,
noch maaien, noch verzamelen in de schuren;
en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve;

gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

Christelijke e-card: Mattheüs 6:25

Mattheüs 6:25

Daarom zeg Ik u:

Zijt niet bezorgd voor uw leven,
wat gij eten, en wat gij drinken zult;
noch voor uw lichaam,
waarmede gij u kleden zult;

is het leven niet meer dan het voedsel,
en het lichaam dan de kleding?

Christelijke e-card: 2 Kronieken 16:9a

2 Kronieken 16:9a

Want den HEERE aangaande,
Zijn ogen doorlopen de ganse aarde,
om Zich sterk te bewijzen aan degenen,
welker hart volkomen is tot Hem;

Christelijke e-card: 1 Petrus 5:7

1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Christelijke e-card: Psalm 27:14

Psalm 27:14

Wacht op den HEERE, zijt sterk,
en Hij zal uw hart versterken,
ja, wacht op den HEERE.

Christelijke e-card: Psalm 27:13

Psalm 27:13

Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN
zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan.

Christelijke e-card: Psalm 27:11

Psalm 27:11

HEERE! leer mij Uw weg,
en leid mij in het rechte pad,
om mijner verspieders wil.

Christelijke e-card: Psalm 27:5

Psalm 27:5

Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads;
Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent;
Hij verhoogt mij op een rotssteen.

Christelijke e-card: Psalm 27:1

Psalm 27:1

De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen?
De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?

Christelijke e-card: Openbaring 1:8

Openbaring 1:8

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Christelijke e-card: Johannes 6:37

Johannes 6:37

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen;
en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Christelijke e-card: Jesaja 49:13

Jesaja 49:13

Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen!
maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:57

1 Korinthe 15:57

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.

Christelijke e-card: Psalm 102:28

Psalm 102:28

Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.

Christelijke e-card: Psalm 102:26

Psalm 102:26

Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen
zijn het werk Uwer handen;

- - - - Pagina 10/ 11 -