C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

Klaagliederen 3:25

Christelijke e-card
Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

Psalm 71:3

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);

Hebreeën 10:23

Christelijke e-card
De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Klaagliederen 3:24

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

Psalm 104:1

Christelijke e-card
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

Psalm 42:6b

Christelijke e-card
De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

Psalm 118:14

Christelijke e-card
God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

Psalm 67:2

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Spreuken 8:17

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

Johannes 12:24

Christelijke e-card
Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

Psalm 100:4

Christelijke e-card
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Christelijke e-card
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Numeri 6:26

Christelijke e-card
Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.

Psalm 93:4