C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card
Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

Psalm 71:3

Christelijke e-card
Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geeindigd worden.

Psalm 102:26-28

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

Psalm 104:1

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

Markus 12:29-31

Christelijke e-card
De God Israëls, Die geeft het volk sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Psalm 68:36b

Christelijke e-card
God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

Psalm 67:2

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Spreuken 8:17

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;

Maleachi 4:2

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

Lukas 2:12

Christelijke e-card
De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen.

1 Korinthe 13:4

Christelijke e-card
Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

Klaagliederen 3:32

Christelijke e-card
O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Jesaja 55:1

Christelijke e-card
Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

Jesaja 44:6