C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Handelingen 17:25

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en de adem, en alle dingen geeft;
Christelijke e-card

Psalm 84:5

Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
Christelijke e-card

Jesaja 41:10

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
Christelijke e-card

Psalm 111:4

Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; de HEERE is genadig en barmhartig.
Christelijke e-card

Psalm 18:31b

De HEERE is een Schild allen, die op Hem betrouwen.
Christelijke e-card

Kolossenzen 3:14

En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Christelijke e-card

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
Christelijke e-card

Psalm 111:1-2

Hallelujah! Ik zal den HEERE loven van ganser harte; In den raad en vergadering der oprechten. De werken des HEEREN zijn groot; Zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.
Christelijke e-card

Psalm 25:4

HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Christelijke e-card

Mattheüs 11:28

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Psalm 10:14a

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve;
Christelijke e-card

Psalm 84:6

Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Joël 2:28a

En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees.