C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Nahum 1:7

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.
Christelijke e-card

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Kolossenzen 1:20

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
Christelijke e-card

Kolossenzen 2:13,14b

Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
Christelijke e-card

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card

Johannes 6:35

Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9b,10b

Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Christelijke e-card

Psalm 1:1-2

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card

2 Kronieken 20:12b

Wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.
Christelijke e-card

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Psalm 62:9

Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht.
Christelijke e-card

Romeinen 15:33

En de God des vredes zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

2 Thessalonicenzen 3:16

De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
Christelijke e-card Licht; Brug; Weg;

Psalm 143:8

Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:19

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.