C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Jesaja 12:2

Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
Christelijke e-card

Psalm 23:4

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij, Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Christelijke e-card

Psalm 32:8

Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
Christelijke e-card

1 Thessalonicenzen 5:18

Dankt God in alles; Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Psalm 103:12

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
Christelijke e-card

Psalm 143:9

Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.
Christelijke e-card

Romeinen 15:33

En de God des vredes zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Psalm 103:22

Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!
Christelijke e-card

Openbaring 1:3

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Christelijke e-card

Spreuken 3:6

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Christelijke e-card

Jesaja 40:29

Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.
Christelijke e-card

Hebreeën 13:5b

Zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.
Christelijke e-card jonge zwaan onder moeders vleugel

Psalm 91:1,4a

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen;
Christelijke e-card

Psalm 37:5

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Christelijke e-card

Psalm 62:9

Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht.
Christelijke e-card

2 Korinthe 1:3

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
Christelijke e-card

Jesaja 64:6b

Wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.
Christelijke e-card

Romeinen 12:12

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.