C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Spreuken 3:5

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
Christelijke e-card

Spreuken 16:9

Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Hebreeën 4:16

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Christelijke e-card Poort naar buiten

Spreuken 8:34-35

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Christelijke e-card

Psalm 37:5

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Christelijke e-card

Psalm 103:22

Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!
Christelijke e-card

Psalm 32:8

Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
Christelijke e-card

2 Samuël 22:47

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij God, de Rotssteen mijns heils!
Christelijke e-card

2 Korinthe 13:13

De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Psalm 150:6

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!
Christelijke e-card

Nahum 1:7

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.
Christelijke e-card

Psalm 42:6

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.
Christelijke e-card

Micha 7:7

Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Christelijke e-card

Spreuken 3:6

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Christelijke e-card

Psalm 84:12

Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.
Christelijke e-card

Klaagliederen 3:24

De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.
Christelijke e-card

Psalm 119:114

Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Christelijke e-card

Psalm 103:11

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.