C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
Christelijke e-card

Psalm 84:6

Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
Christelijke e-card

Psalm 92:6

O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
Christelijke e-card

Mattheüs 5:8

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card Vertrouwen; Handen; Kom te Hulp

Markus 9:24

En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Psalm 150:6

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!
Christelijke e-card

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Psalm 91:1

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Christelijke e-card

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Christelijke e-card

Markus 10:14

Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Christelijke e-card

Psalm 9:11

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
Christelijke e-card Zonnebloemen

1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Christelijke e-card

Psalm 18:30

Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur.