C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Psalm 91:1

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Christelijke e-card Wolk, zonnestralen achter wolk

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card

Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
Christelijke e-card zonsondergang, kerk

Mattheüs 28:20

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Christelijke e-card

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Christelijke e-card

Johannes 20:29b

Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.
Christelijke e-card

Psalm 1:1-2

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Christelijke e-card

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Christelijke e-card

Romeinen 15:33

En de God des vredes zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Christelijke e-card

Johannes 8:36

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
Christelijke e-card

Johannes 14:19

Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.
Christelijke e-card

Psalm 25:4

HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Christelijke e-card Wolk, zonnestralen achter wolk

Lukas 24:51

En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
Christelijke e-card

Psalm 107:1

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.