C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christelijke e-card
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Filippenzen 1:6

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

Psalm 146:5-6

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

Psalm 71:3

Christelijke e-card
Want wie is God, behalve de HEERE? En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God?

Psalm 18:32

Christelijke e-card
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

Psalm 84:5

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

Psalm 67:2

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Markus 2:17

Christelijke e-card
De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

Klaagliederen 3:25

Christelijke e-card
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Psalm 146:5

Christelijke e-card
Want Gij doet mijn lamp lichten; de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Psalm 18:29

Christelijke e-card
O HEERE, God der heirscharen! Wie is als Gij, grootmachtig, o HEERE! en Uw getrouwheid is rondom U.

Psalm 89:9

Christelijke e-card
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);

Hebreeën 10:23