C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Deuteronomium 8:11a

Wacht u, dat gij den HEERE, uw God, niet vergeet.
Christelijke e-card Poort naar buiten

Spreuken 8:34-35

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Christelijke e-card

Psalm 37:5

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Christelijke e-card

2 Samuël 22:47

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij God, de Rotssteen mijns heils!
Christelijke e-card

Psalm 150:6

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!
Christelijke e-card

Spreuken 1:23

Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.
Christelijke e-card

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card

Spreuken 3:6

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Christelijke e-card Klaproos

Psalm 103:2

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.
Christelijke e-card

Psalm 84:12

Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.
Christelijke e-card

Jesaja 54:10

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.
Christelijke e-card

Psalm 107:1

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Christelijke e-card gras; dauw; morgen

Klaagliederen 3:22-23

Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.
Christelijke e-card

Spreuken 2:6

Want de Heere geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
Christelijke e-card

Psalm 92:6

O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
Christelijke e-card

Spreuken 12:25

Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; maar een goed woord verblijdt het.
Christelijke e-card

Markus 10:14

Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.