C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Openbaring 1:3

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Christelijke e-card

Psalm 4:9

Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.
Christelijke e-card

2 Thessalonicenzen 3:16

De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
Christelijke e-card

Psalm 32:8

Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Psalm 37:5

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Christelijke e-card

Psalm 103:22

Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!
Christelijke e-card

Psalm 150:6

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!
Christelijke e-card

Jesaja 46:4

En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.
Christelijke e-card

Psalm 36:10

Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
Christelijke e-card

2 Korinthe 1:3

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
Christelijke e-card

2 Korinthe 12:9

Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Christelijke e-card Poort naar buiten

Spreuken 8:34-35

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Christelijke e-card

2 Korinthe 13:13

De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Titus 2:13

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
Christelijke e-card

Nahum 1:7

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.
Christelijke e-card

Hebreeën 4:16

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Christelijke e-card

1 Johannes 4:19

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Christelijke e-card

Psalm 31:15,16

Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.