C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
Christelijke e-card

Psalm 84:6

Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card

Psalm 62:8

In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God.
Christelijke e-card

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.
Christelijke e-card

Hooglied 1:16a

Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk;
Christelijke e-card

Psalm 10:14a

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve;
Christelijke e-card

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Psalm 92:6

O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
Christelijke e-card

Efeze 2:8

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
Christelijke e-card

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Christelijke e-card

Psalm 107:1

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Christelijke e-card

Markus 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Christelijke e-card

Psalm 9:11

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card Klaproos

Psalm 103:2

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.