C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

Psalm 84:5

Christelijke e-card
Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

Klaagliederen 3:32

Christelijke e-card
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

Psalm 118:14

Christelijke e-card
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Numeri 6:26

Christelijke e-card
Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

Mattheüs 6:30

Christelijke e-card
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Mattheüs 6:33

Christelijke e-card
Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.

Psalm 84:6

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card Herder; Schapen
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Psalm 23:1

Christelijke e-card
Gijlieden, die den HEERE vreest! vertrouwt op den HEERE ; Hij is hun Hulp en hun Schild. De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen;

Psalm 115:11-12a

Christelijke e-card
De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God. Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen!

Exodus 15:2

Christelijke e-card Klaproos
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.

Psalm 103:2

Christelijke e-card
Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.

Psalm 139:9,10