C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Psalm 40:12

Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
Christelijke e-card

Daniël 9:9

Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.
Christelijke e-card

2 Thessalonicenzen 3:16

De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Romeinen 15:33

En de God des vredes zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Jesaja 12:2

Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
Christelijke e-card

Psalm 9:11

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
Christelijke e-card

Psalm 32:8

Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
Christelijke e-card

1 Thessalonicenzen 5:18

Dankt God in alles; Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Christelijke e-card

Psalm 36:10

Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
Christelijke e-card

Jesaja 40:29

Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.
Christelijke e-card

2 Korinthe 13:13

De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Psalm 37:5

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Christelijke e-card

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
Christelijke e-card

Hebreeën 13:5b

Zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.
Christelijke e-card

Ezra 8:22b

De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen die Hem verlaten.
Christelijke e-card Klaproos

Psalm 103:2

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.
Christelijke e-card

2 Korinthe 1:3

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
Christelijke e-card

Jesaja 54:10

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.