C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card

Psalm 84:5

Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
Christelijke e-card

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Christelijke e-card

Jesaja 41:10

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
Christelijke e-card

Johannes 1:29b

Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Christelijke e-card

Hebreeën 8:12

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
Christelijke e-card

Psalm 111:4

Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; de HEERE is genadig en barmhartig.
Christelijke e-card

Psalm 18:31b

De HEERE is een Schild allen, die op Hem betrouwen.
Christelijke e-card

Psalm 111:1-2

Hallelujah! Ik zal den HEERE loven van ganser harte; In den raad en vergadering der oprechten. De werken des HEEREN zijn groot; Zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.
Christelijke e-card

Johannes 10:11

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Christelijke e-card

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
Christelijke e-card

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.
Christelijke e-card

Mattheüs 11:28

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Christelijke e-card

Psalm 111:3

Zijn doen is majesteit en heerlijkheid; en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid.
Christelijke e-card

Psalm 36:6

O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Christelijke e-card

Lukas 11:28

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Christelijke e-card

Filippenzen 4:7

En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Christelijke e-card

Romeinen 15:33

En de God des vredes zij met u allen. Amen.
Christelijke e-card

Jeremia 1:12

En de Heere zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.
Christelijke e-card

Psalm 84:6

Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
Christelijke e-card

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Christelijke e-card

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.