C-Cards - Christelijke e-cards

Populaire christelijke e-cards met Bijbeltekst

Op deze pagina ziet u de 20 populairste kaarten van de afgelopen twee weken.

Christelijke e-card
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Psalm 68:20

Christelijke e-card
God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

Psalm 67:2

Christelijke e-card
Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE.

Psalm 112:7

Christelijke e-card
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

Psalm 37:5

Christelijke e-card
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 15:5

Christelijke e-card
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

Christelijke e-card
O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

Psalm 36:6

Christelijke e-card
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

Numeri 6:25

Christelijke e-card
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Jesaja 41:10

Christelijke e-card
Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

Psalm 72:8

Christelijke e-card
Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.

Psalm 93:4

Christelijke e-card
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

Psalm 84:5

Christelijke e-card
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Numeri 6:26

Christelijke e-card
De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

Psalm 118:14

Christelijke e-card
En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christelijke e-card
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Psalm 84:13

Christelijke e-card
En de ​vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten​ en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filippenzen 4:7

Christelijke e-card
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest)

Johannes 7:38-39a

Christelijke e-card
Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.

Psalm 139:9,10

Christelijke e-card
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Spreuken 8:17