C-Cards - Christelijke e-cards

Christelijke e-cards met een gedicht

Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards met een gedicht. U kunt deze kaarten gratis versturen.

Categorie:
Sorteren op:
Toon:
Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -
Christelijke e-card Christelijke e-card: Rhijnvis Feith

Uren, dagen, maanden, jaren

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneên.
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft.

Rhijnvis Feith

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmberijming 1773

Psalm 81:12

Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig.

Psalmberijming 1773

Christelijke e-card: T.O. Chrisholm

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer’, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer’, groot is uw trouw, o Heer’,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

T.O. Chrisholm

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Vervolging

Om het geloof vervolgd.
't Is ó zo actueel.
Dat iemand lijdt om Christus' wil,
het grijpt je bij de keel!
Weerloos tegen dreiging,
die man, die vrouw, dat kind.
Pas dán voel ik ten volle,
wat ons in U verbindt...

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Charles Groot

Jezus leeft in eeuwigheid!

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer' van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer' van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer' van ons leven.

Charles Groot

Christelijke e-card: Gezang 49

Jezus, leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Gezang 49

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Twaalf en halfjarig huwelijk

Twaalf en half jaar samen.
Al weer een lange tijd.
Een tijd van samen bouwen,
van zorg en vrolijkheid.
En wat de toekomst brengt,
dat is nog niet bekend.
Alleen, dat je ook dán
in God geborgen bent!

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Kindje

In al die lange maanden,
dat jij ons nog niet kent,
bij ons geen twijfel moog'lijk,
dat je bijzonder bent!

En zie, na zoveel maanden,
dan eind'lijk hét moment:
lees jij in onze ogen,
hoe welkom je hier bent...

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Gerrit Koele

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Gerrit Koele

Christelijke e-card: Paul Gerhardt

O hoofd, bedekt met wonden

O hoofd, bedekt met wonden,
belaan met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon,
eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp'len dalen:
'k breng zeeg'nend U mijn groet!

Paul Gerhardt

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Geluk

Velen zien niet het kleine geluk,
dat hen door God werd gegeven.
Omdat zij in hun leven steeds
naar 't grote blijven streven...

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Vreugde

Die wit-gevlekte paddenstoel.
Wat eendjes bij een waterpoel.
Kijk, hoe die ranke, witte zwaan
probeert zijn vleugels uit te slaan!
En om mij heen hoor ik geluid,
getjilp, gezang, gekir, gefluit.

Welk een vreugd ons dit kan schenken,
God, hoe kon U het bedenken!

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: C.F. Gellert

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!

C.F. Gellert

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Blaadjes

Heel lang al naar uitgekeken,
of 't nu eind'lijk uit zou breken.
En warempel toch gekomen:
Jonge blaadjes aan de bomen!
Kijk, die bloem, die struik, die plant.
Rechtstreeks uit des Heeren hand!

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Zorgen

Zorgen kunnen je zo plagen.
't Werkt voor iedereen gelijk.
Kunnen al je blijdschap roven,
hebben vaak een groot bereik.

Leg ze toch in Vaders handen,
laat je er niet door verslaan.
Dan zal onrust, vrees verdwijnen,
de woestijn weer bloeien gaan!

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Last

Het gras is groener weer vandaag,
het leven minder grauw.
De wolken wijken nu gestaag,
ik zie al veel meer blauw.
Het lijkt wat lichter dan voorheen,
de zon heeft al meer kracht...

Ik draag mijn last niet meer alleen,
'k heb hem bij God gebracht.

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: J.E. van der Waals

Vaste Rots van mijn behoud

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de Bron des Levens wordt.

J.E. van der Waals

Christelijke e-card: J.E. van der Waals

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

J.E. van der Waals

Christelijke e-card: J.H. Gunning

Ga niet alleen door 't leven

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

J.H. Gunning

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Storm

Soms gaat het in ons leven wel eens stormen,
dan is er droefheid, tegenslag of pijn.
Het water staat je wel eens tot de lippen,
dan voelt een mens zich hulpeloos en klein.
Toch zal het water jou niet overspoelen.
De storm, hij wordt ook eenmaal weer gestild.
Want, let maar op, door Christus, onze Heiland,
wordt jij er dóór- en óverheen getild...

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Lijden

Hij had geen plaats om het hoofd neer te leggen.
Verdroeg veel haat, dat hoeft geen betoog.
Wat was de drijfveer toch van dit vrijwillig lijden...
Bij dit alles, had Hij 'slechts' óns op 't oog!

Maria Riksten-Brouwer

Christelijke e-card Christelijke e-card: Psalmberijming 1773

Lofzang van Maria 1

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen

Psalmberijming 1773

Christelijke e-card: Gezang 125

O kom, o kom, Immanuël

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Gezang 125

Christelijke e-card: Maria Riksten-Brouwer

Pasen

Een God die naar ons omzag
en Die een plan bedacht,
dat niemand kon bedenken
en niemand had verwacht...

Gods Zoon, vanuit Zijn pijn en nood,
kwam zegevierend uit de dood!

Maria Riksten-Brouwer

Eerste | Vorige |
Pagina 1/ 2 -